បាកូដ សៀមរាប

រង្គសាលសម្រាបគ់ េទទបី ី

Barcode Siem Reap

កន្នលងដ៏ស្ររ់ស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញរបរ់យយើងផដល់នូវបរយាិ ការលាឥតយ្ចោះររមាប់ការររមាកលន្មែយពល
រារតីរបរ់អនករបរិនយបើអនកកំពុងរកការរបាយ្ងយរៅយពលរារតីនិងញំស្ស្អរកឡុកជាមួយមិតតភកដិ។

ស្រាដបនិងស្រាក្រឡុក

មីនុយស្រាដ៏សម្បូរបែបរបស់យើងមានផ្ដល់ជូននូវស្រាក្រឡុកចម្រុះ ស្រាក្រឡុកគ្មានជាតិអាល់កុល
និងស្រាបៀរពពុះថ្មីស្រស់។កន្លែងយើងខ្ញុំក៏មានបម្រើជូននូវអាហារបែបបារាំងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលលោកអ្នកអាចញុំានៅកន្លែង
មានភាពទាក់ទាញនិងប្រកបដោយបរិយាកាសដ៏សែនមនោរម្យរបស់យើង។​រង្គសាលកម្សាន្តសម្រាប់ភេទទីបីបារកូដ​​​​​​
ឡោនជ៍ផ្ដល់ជូននូវបរិយាកាសកម្សាន្តបែបក្លឹបអ៊ឺរ៉ុបគ្មានពីរក្នុងខេត្តសៀមរាប។ជួបគ្នាឆាប់ៗនៅទីនោះ!

បញ្ជីមុខម្ហូប

ការសម្ដែងរបាំកាបារ៉ែត

Barcode Siem Reap

ការសម្ដែងរបាំកាបារ៉ែតពេលរាត្រីរបស់យើងជាការសម្ដែងល្អដាច់គេក្នុងខេត្តសៀមរាប។​ការសម្ដែងទាំងអស់មានលក្ខណៈប្លែ
កពីគ្នា។ទទួលនូវអារម្មណ៍ប្លែកនិងកម្សាន្តសប្បាយជាមួយការរាំជាជួរដោយសិល្បករដែលមានទេព្យកោសល្យខ្ពស់ក្នុងការស
ម្ដែងអ្នកចម្រៀងដែលមានទឹកដមសម្លេងពិរោះនិងអ្នកសម្ដែងកាយវិការចម្រៀងប្រកបដោយភាព​ប៉ិនប្រសព្វ។​ការសម្ដែងចាប់
ផ្ដើមពីម៉ោង៩:៣០នាទីល្ងាចនិងបញ្ចប់នៅម៉ោង១១:៣០នាទីយប់។​​
ពិតជាពេញនិយម!

ការសំដែងរបាំ

ការសម្ដែងរបាំកាបារ៉ែត

Barcode Siem Reap

ការសម្ដែងរបាំកាបារ៉ែតពេលរាត្រីរបស់យើងជាការសម្ដែងល្អដាច់គេក្នុងខេត្តសៀមរាប។​ការសម្ដែងទាំងអស់មានលក្ខណៈប្លែ
កពីគ្នា។ទទួលនូវអារម្មណ៍ប្លែកនិងកម្សាន្តសប្បាយជាមួយការរាំជាជួរដោយសិល្បករដែលមានទេព្យកោសល្យខ្ពស់ក្នុងការស
ម្ដែងអ្នកចម្រៀងដែលមានទឹកដមសម្លេងពិរោះនិងអ្នកសម្ដែងកាយវិការចម្រៀងប្រកបដោយភាព​ប៉ិនប្រសព្វ។​ការសម្ដែងចាប់
ផ្ដើមពីម៉ោង៩:៣០នាទីល្ងាចនិងបញ្ចប់នៅម៉ោង១១:៣០នាទីយប់។​​
ពិតជាពេញនិយម!

ការសំដែងរបាំ

ការកម្សាន្តក្លឹបរាត្រី

Barcode Siem Reap

ជារៀងរាល់រាត្រីឌីជេល្បីៗប្រចាំក្លឹបរបស់យើងនឹងចាក់នូវបទចម្រៀងពិរោះរណ្ដំចិត្តជូនលោកអ្នករាំកម្សាន្ត។​
នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងខែនីមួយ
ក្រុមតន្ត្រីក្លឹបប៊ីតប៊ូទិកនឹងសម្ដែងជូនទស្សនានូវកម្មវិធីកម្សាន្តប្លែកៗនៃតន្ត្រីរាំកម្សាន្តបែបបុរាណ ចង្វាក់ថិកណូ ហ្វាំង
ឌីបហៅស៍​និងចង្វាក់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។​​ សូមកុំខកខានក្នុងការចូលរួម!

ក្លិប